LOVE

for

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab

1. Selskabet

1.1           Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab er en forening, der stiftedes i
                1825 og siden sin oprettelse har virket for udgivelsen af nordiske old-
                skrifter og i øvrigt for alt, der kunne tjene til oplysning om det gamle
                Nordens sproghistorie og oldsager.
1.2           Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er Selskabets præsident.
                Efter følgende monarker anmodes om at indtræde som Selskabets præsident.
                Præsidenten er uden ansvar for Selskabets drift og virke.

2. Hjemsted

2.1           Selskabet har hjemsted i København.

3. Selskabets formål

3.1           Selskabets formål er at støtte og udbrede kendskabet til Danmarks og
                det øvrige Nordens kulturhistorie i oldtid og middelalder.
3.2           Dette formål søges opfyldt bl.a. på følgende måder:
                arkæologi og historie, nordiske oldskrifter samt beslægtede fagområder,
                såsom navneforskning, runologi og numismatik.
3.2.2        Ved udgivelse af monografier inden for de under punkt 3.2.1 nævnte
                 områder.
3.2.3        Ved afholdelse af møder med foredrag inden for de under punkt 3.2.1
                nævnte områder.
3.2.4        Ved afholdelse af et årligt sommermøde for Selskabets medlemmer til
                steder af kulturhistorisk interesse.
3.2.5        Ved støtte efter bestyrelsens skøn til kulturhistoriske forskningsinstituti-
                oner og biblioteker, fx gennem overdragelse af Selskabets egne publika-
                tioner eller bøger og tidsskrifter, der erhverves gennem Selskabets bytte-
                forbindelser.

4. Medlemmer

4.1          Som medlemmer kan optages alle interesserede mod betaling af det
                vedtagne kontingent.
4.2          Medlemmer, der har betalt kontingent, får tilsendt Selskabets årsskrift
                (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie). 1 tilfælde af forskyd-
                ninger i udgivelsesrækken, modtager medlemmerne årsskrifter, der ud-
               gives i den periode, for hvilken der er betalt kontingent, uanset
                hvilket årstal årsskriftet bærer.
4.3          Kontingent for kalenderåret forfalder 15. marts. Hvis kontingentet ikke
                betales senest fjorten dage efter rykker sendt med almindelig post, bort-
               falder medlemskabet.

5. Hovedmøde

5.1          Selskabets øverste myndighed er Hovedmødet.
5.2          Ordinært Hovedmøde afholdes hvert år inden udgangen af april.
                Hovedmødet afholdes på Nationalmuseet, medmindre bestyrelsen bestem-
               mer andet.
5.3          Ekstraordinært Hovedmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller
               når mere end 25 ordinære medlemmer af Selskabet skriftligt anmoder
                vicepræsidenten om afholdelse af et ekstraordinært Hovedmøde med
                angivelse af dagsorden herfor.
               I så fald er vicepræsidenten forpligtet til at indkalde til Hovedmøde
                senest 14 dage efter anmodningens modtagelse.
5.4          Såvel ordinært som ekstraordinært Hovedmøde afholdes i forbindelse
              med en foredragsaften i Selskabet. Såvel ordinært som ekstraordinært
              Hovedmøde indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst otte
              dages varsel samt lægges på Selskabets hjemmeside (www.oldskriftselskabet.dk).
5.5         På det ordinære Hovedmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgen-
              de punkter:

              1. Beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år
              2. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
              3. Fastsættelse af kontingent
              4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
              5. Valg af revisor
              6. Eventuelt

5.6         Ethvert medlem kan forlange et emne behandlet på det ordinære Hoved-
              møde ved at meddele dette skriftligt til vicepræsidenten inden ud-
              gangen af februar.
5.7         Beslutninger på Hovedmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed.
              Vedtagelsen er dog kun gyldig, såfremt 50 medlemmer er til stede på Hovedmødet.
5.8         Til gyldig vedtagelse af ændringer af disse love kræves, at 2/3 af de
              fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt forslaget vedtages, hvor mere end
              halvtreds, men mindre end halvdelen af Selskabets medlemmer har været til stede,
              indkaldes til et nyt Hovedmøde på en dato, der oplyses ved Hovedmødets afslutning,
              og hvor forslaget genfremsættes uændret.
              Såfremt forslaget her vedtages med mindst 2/3 stemmer blandt de fremmødte,
              er forslaget herefter gyldigt vedtaget — uanset hvor mange medlemmer der var til
              stede på dette Hovedmøde.

6. Daglig ledelse

              Selskabet ledes af en bestyrelse på fire medlemmer

              => en vicepræsident, der fungerer som Selskabets formand
              => en redaktør med ansvar for Selskabets publikationer
              => en sekretær med ansvar for mødernes tilrettelæggelse og gennemførelse
              =>  en kasserer med ansvar for Selskabets økonomi og regnskabsudarbejdelse

6.1         Selskabets vicepræsident, redaktør og sekretær skal have en akademisk
              baggrund inden for arkæologi eller historie eller lignende.
6.2         Bestyrelsen afholder møder efter behov og træffer beslutning ved al-
              mindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er vicepræsidentens stemme afgørende.
6.3         Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
6.4         Bestyrelsens hverv er ulønnet, men bestyrelsen kan antage lønnet bistand.
6.5         Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen og kan modtage
              genvalg.

7. Regnskab og Revisor

7.1         Der udarbejdes et årsregnskab for Selskabets indtægter og udgifter med
              tilhørende status pr. 31. december.
7.2         Der vælges to revisorer, der har ansvaret for at revidere årsregnskabet.
              Revisorerne vælges for en treårig periode og kan modtage genvalg.

8. Ophør

8.1         Såfremt Selskabet opløses, udloddes Selskabets formue til Dronning
              Margrethe lI's Arkæologiske Fond, hvor den båndlægges til grundkapitalen.

              Vedtagne den 12. april 2016

Som dirigent